Để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm ta cần tác động trước hết vào:

Để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm ta cần tác động trước hết vào:

A. Các thuộc tính công dụng

B. Các thộc tính thụ cảm

C. Quảng cáo

D. Giảm giá bán

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng