Điểm nào sau đây không phải là một trong các nguyên tắc quản trị của Fayol?

Điểm nào sau đây không phải là một trong các nguyên tắc quản trị của Fayol?

A. Phân chia công việc.

B. Thống nhất mệnh lệnh.

C. Kỷ luật.

D. Chuyên quyền, độc đoán.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng