Điền vào chỗ trống “khi nghiên cứu môi trường cần nhận diện các yếu tố tác động và _______ của các yếu tố đó”

Điền vào chỗ trống “khi nghiên cứu môi trường cần nhận diện các yếu tố tác động và _______ của các yếu tố đó”

A. Sự nguy hiểm

B. Khả năng xuất hiện

C. Mức độ ảnh hưởng

D. Sự thay đổi

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng