Dùng máy vân tay, camera để kiểm soát giờ làm việc của nhân viên thuộc lĩnh vực kiểm soát nào:

Dùng máy vân tay, camera để kiểm soát giờ làm việc của nhân viên thuộc lĩnh vực kiểm soát nào:

A. Kiểm soát thị trường.

B. Kiểm soát tài chính.

C. Kiếm soát chất lượng.

D. Kiểm soát kỷ luật, đạo đức của nhân viên.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng