Hệ thống quyền lực linh hoạt chú trọng quyền chuyên gia là phương pháp kiểm soát nào:

Hệ thống quyền lực linh hoạt chú trọng quyền chuyên gia là phương pháp kiểm soát nào:

A. Phương pháp kiểm soát phối hợp.

B. Phương pháp giám sát.

C. Phương pháp phân tích thống kê.

D. Phương pháp quản lý tài chính.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng