Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi:

Hiệu suất của quản trị chỉ có được khi:

A. Làm đúng việc

B. Làm việc đúng cách

C. Chi phí thấp

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng