Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động?

Hoạch định là chức năng liên quan đến việc chọn mục tiêu và phương thức hoạt động?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng