Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để

Hoạch định là việc xây dựng kế hoạch dài hạn để

A. Xác định mục tiêu và tìm ra những biện pháp

B. Xác định và xây dựng các kế hoạch

C. Xây dựng kế hoạch cho toàn công ty

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng