Hoạch định là

Hoạch định là

A. Xác định mục tiêu và các biện pháp thực hiện mục tiêu

B. Xây dựng các kế hoạch dài hạn

C. Xây dựng các kế hoạch hàng năm

D. Xây dựng kế hoạch cho hoạt động của toàn công ty

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng