Hoạt động giúp phân biết một vị trí quản lý với một vị trí phi quản lý khác?

Hoạt động giúp phân biết một vị trí quản lý với một vị trí phi quản lý khác?

A. Điều khiển máy móc.

B. Nâng cao hiệu năng.

C. Điều phối và kết hợp công việc của người khác.

D. Xác định thị phần.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng