Học thuyết quản trị cổ điển gồm 3 trường phái:

Học thuyết quản trị cổ điển gồm 3 trường phái:

A. Trường phái quản trị thư lại,trường phái quản trị khoa học,trường phái quản trị hành chính.

B. Trường phái quản trị kiểu thư lại,trường phái quản trị khoa học,trường phái quản trị hành vi.

C. Trường phái định lượng trong quản trị,trường phái quản trị hành vi,trường phái quản trị kiểu thư lại.

D. Trường phái tích hợp trong quản trị,trường phái quản trị hành chính,trường phái quản trị hành vi.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng