Hỏi: Đâu không phải là điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn 1926-1929?

Hỏi: Đâu không phải là điểm mới của phong trào công nhân Việt Nam trong giai đoạn 1926-1929?

A. Mang tính thống nhất trong toàn quốc

B. Đều mang tính chất chính trị rõ nét

C. Công nhân trở thành lực lượng chính trị độc lập dẫn đầu phong trào yêu nước

D. Phong trào công nhân thực sự trở thành phong trào tự giác

Hướng dẫn

Trong giai đoạn 1926-1929 phong trào công nhân có bước phát triển mới.

Cụ thể là:

– Phong trào công nhân mang tính thống nhất trong toàn quốc, vượt ra phạm vị một xưởng, bước đầu liên kết được nhiều ngành, nhiều địa phương.

– Các cuộc đấu tranh đều mang tính chất chính trị.

– Phong trào công nhân đang đi dần vào cuộc đấu tranh tự giác, trở thành một lực lượng chính trị độc lập, có sức quy tụ, dẫn đầu phong trào yêu nước

Đáp án cần chọn là: D