Hỏi: Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức (1919-1925) là

Hỏi: Sự kiện nổi bật nhất trong phong trào yêu nước dân chủ công khai của các tầng lớp tiểu tư sản trí thức (1919-1925) là

A. Thành lập nhà xuất bản Nam đồng thư xã

B. Khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam quốc dân Đảng

C. Xuất bản báo “Người nhà quê”

D. Đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu và để tang Phan Châu Trinh

Hướng dẫn

Các tầng lớp tiểu tư sản trí thức được tập hợp trong các tổ chức chính trị. Họ xuất bản những tờ báo tiến bộ, lập ra những nhà xuất bản tiến bộ,… Trong phong trào yêu nước dân chủ công khai hồi đó, có hai sự kiện nổi bật nhất là cuộc đấu tranh đòi nhà cầm quyền Pháp thả Phan Bội Châu (1925) và đám tang cụ Phan Châu Trinh (1926).

Đáp án cần chọn là: D