Kế hoạch đã được duyệt của 1 tổ chức có vai trò

Kế hoạch đã được duyệt của 1 tổ chức có vai trò

A. Định hướng cho tất cả các hoạt động của tổ chức

B. Làm cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị, các bộ phận trong công ty

C. Làm căn cứ cho việc kiểm soát các hoạt động của tổ chức

D. Các vai trò trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng