Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò

Kế hoạch đã được duyệt của một tổ chức có vai trò

A. Là cơ sở cho sự phối hợp giữa các đơn vị

B. Định hướng cho các hoạt động

C. Là căn cứ cho các hoạt động kiểm soát

D. Tất cả những câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng