Kênh truyền thông nào được lượng thông tin nhiều nhất?

Kênh truyền thông nào được lượng thông tin nhiều nhất?

A. Kênh truyền thông trực diện

B. Kênh truyền thông qua điện thoại.

C. Kênh truyền thông viết đích danh.

D. Kênh truyền thông không viết đích danh.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng