Khả năng nhận ra tình huống có vấn đề rủi ro và triển khai các giải pháp giải quyết rủi ro đó được gọi là:

Khả năng nhận ra tình huống có vấn đề rủi ro và triển khai các giải pháp giải quyết rủi ro đó được gọi là:

A. Kỹ năng kỹ thuật.

B. Kỹ năng nhân sự.

C. Kỹ năng giao tiếp.

D. Kỹ năng tư duy.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng