Khả năng nhận ra các nhân tố chính trong mọi hoàn cảnh và có tầm nhìn xa trông rộng là kỹ năng quản lý nào sau đây:

Khả năng nhận ra các nhân tố chính trong mọi hoàn cảnh và có tầm nhìn xa trông rộng là kỹ năng quản lý nào sau đây:

A. Kỹ thuật.

B. Ra quyết định.

C. Thiết kế.

D. Tư duy.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng