Khi ra quyết định cần thu thập các loại thông tin gồm:

Khi ra quyết định cần thu thập các loại thông tin gồm:

A. Thị trường, nội bộ sản xuất

B. Khách hàng, nhân viên bán hàng

C. Đối thủ cạnh tranh, chính sách của chính phủ

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng