Khi vấn đề không quan trọng thì nên chọn biện pháp giải quyết xung đột:

Khi vấn đề không quan trọng thì nên chọn biện pháp giải quyết xung đột:

A. Né tránh.

B. Cạnh tranh.

C. Hợp tác.

D. Nhượng bộ.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng