Khoảng cách cách giữa người nói và người nghe là:

Khoảng cách cách giữa người nói và người nghe là:

A. Thông điệp không bằng lời

B. Thông điệp bằng lời

C. Thông điệp bằng chữ viết

D. Ngôn ngữ cơ thể

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng