Khơi dậy động cơ thúc đẩy hành động của nhân viên là:

Khơi dậy động cơ thúc đẩy hành động của nhân viên là:

A. Khơi dậy sự thỏa mãn của nhân viên

B. Khơi dậy lòng tự trọng của nhân viên

C. Khơi dậy sự đam mê làm việc của nhân viên

D. Tất cả đều đúng

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng