Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào?

Không nên lãnh đạo nhân viên theo phong cách độc đoán dù trong hoàn cảnh nào?

A. Đúng

B. Sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng