Không quan tâm đến con người là nhược điểm lớn nhất của tư tưởng quản trị nào?

Không quan tâm đến con người là nhược điểm lớn nhất của tư tưởng quản trị nào?

A. Phương pháp quản trị khoa học

B. Phương pháp quản trị hành chính

C. Phương pháp quản trị con người

D. Phương pháp quản trị định lượng

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng