Không thể nói Quản trị học là một trong những lĩnh vực khoa học, là vì:

Không thể nói Quản trị học là một trong những lĩnh vực khoa học, là vì:

A. Quản trị học là một môn học căn bản ở các nhà trường.

B. Quản trị học có đối tượng nghiên cứu cụ thể, có phương pháp phân tích.

C. Quản trị học có lý thuyết xuất phát từ các nghiên cứu về các hoạt động quản trị trong lịch sử loài người.

D. Quản trị học là một môn khoa học liên ngành, vì nó sử dụng nhiều tri thức của nhiều ngành khác nhau.

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng