Kiểm tra trọng yếu có thể dựa trên những tiêu chuẩn nào?

Kiểm tra trọng yếu có thể dựa trên những tiêu chuẩn nào?

A. Tiêu chuẩn vật chất, tiêu chuẩn phí tổn. 

B. Tiêu chuẩn tư bản, tiêu chuẩn doanh thu

C. Tiêu chuẩn chương trình

D. Tất cả các tiêu chuẩn trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng