Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị:

Kỹ năng nào cần thiết ở mức độ như nhau đối với các nhà quản trị:

A. Tư duy

B. Kỹ thuật

C. Nhân sự

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng