Kỹ năng nào dưới đây là quan trọng nhất cho nhà quản trị cấp cao?

Kỹ năng nào dưới đây là quan trọng nhất cho nhà quản trị cấp cao?

A. Kỹ năng kỹ thuật.

B. Kỹ năng nhân sự.

C. Kỹ năng tư duy.

D. Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng