Lý thuyết nào sau đây không liên quan đến tạo động lực dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu:

Lý thuyết nào sau đây không liên quan đến tạo động lực dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu:

A. Thuyết nhu cầu của Maslow.

B. Thuyết 2 nhóm yếu tố của Herzberg.

C. Thuyết mong đợi.

D. Thuyết quản trị khoa học.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng