“Lãnh đạo là tìm cách ________ đến người khác để đạt được mục tiên của tổ chức”

“Lãnh đạo là tìm cách ________ đến người khác để đạt được mục tiên của tổ chức”

A. Ra lệnh

B. Gây ảnh hưởng

C. Bắt buộc

D. Tác động

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng