Lãnh vực quản trị không bao gồm: 

Lãnh vực quản trị không bao gồm: 

A. Kinh doanh

B. Nhà nước

C. Những tổn chức khác không nhằm kiếm lời

D. Cả A, B, C đều sai 

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng