Loại nào không phải là một trong các loại xung đột cơ bản:

Loại nào không phải là một trong các loại xung đột cơ bản:

A. Xung đột mục tiêu.

B. Xung đột nhận thức.

C. Xung đột tình cảm.

D. Xung đột ý tưởng.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng