Lợi ích của phân quyền là

Lợi ích của phân quyền là

A. Tăng cường được thiện cảm cấp dưới

B. Tránh được những sai lầm đáng kể

C. Được gánh nặng về trách nhiệm

D. Giảm được áp lực công việc nhờ đó nhà quản trị tập trung vào những công việc lớn

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng