Lương là nhân tố trong thuyết 2 nhóm nhân tố của F.Herzberg:

Lương là nhân tố trong thuyết 2 nhóm nhân tố của F.Herzberg:

A. Nhân tố có tính động viên.

B. Nhân tố có tính duy trì.

C. Nhân tố đảm bảo sự an toàn trong công việc.

D. Nhân tố tạo sự hấp dẫn trong công việc.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng