Một trong những lý do cơ bản nhất tồn tại hoạt động quản trị:

Một trong những lý do cơ bản nhất tồn tại hoạt động quản trị:

A. Giúp doanh nghiệp kiếm được lợi nhuận.

B. Giúp doanh nghiệp có bộ máy tổ chức chặt chẽ.

C. Giúp doanh nghiệp tăng trưởng nhanh.

D. Giúp doanh nghiệp đạt được hiệu quả quản trị.

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng