MBO hiện nay được quan niệm là

MBO hiện nay được quan niệm là

A. Phương pháp đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ

B. Phương pháp đánh giá mục tiêu quản trị

C. Công cụ xây dựng kết hoạch chiến lược

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng