Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát

Mối quan hệ giữa hoạch định và kiểm soát

A. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát

B. Mục tiêu đề ra cho hoạch định là tiêu chuẩn để kiểm soát

C. Kiểm soát phát hiện sai lệch giữa thực hiện và kế hoạch

D. Tất cả các câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng