Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị được diễn đạt rõ nhất trong câu

Mối quan hệ giữa khoa học và nghệ thuật quản trị được diễn đạt rõ nhất trong câu

A. Khoa học là nền tảng đề hình thành nghệ thuật

B. Trực giác là quan trọng để thành công trong quản trị

C. Cần vận dụng đúng các nguyên tắc khoa học vào quản trị

D. Có mối quan hệ biện chứng giữa khoa học và nghệ thuật quản trị

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng