Môi trường hoạt động của tổ chức là

Môi trường hoạt động của tổ chức là

A. Môi trường vĩ mô

B. Môi trường ngành

C. Các yếu tố nội bộ

D. Tất cả những câu trên

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng