Môi trường tác động đến doanh nghiệp và ảnh hưởng mạnh nhất đến

Môi trường tác động đến doanh nghiệp và ảnh hưởng mạnh nhất đến

A. Cơ hội thị trường cho doanh nghiệp

B. Quyết định về chiến lược hoạt động của doanh nghiệp

C. Đến phạm vi hoạt động của doanh nghiệp

D. Đe dọa về doanh số của doanh nghiệp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng