Một quyết định phải đảm bảo thực hiện được là nguyên tắc nào?

Một quyết định phải đảm bảo thực hiện được là nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc hệ thống

B. Nguyên tắc khả thi

C. Nguyên tắc khoa học

D. Nguyên tắc kết hợp

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng