Một trong bốn nội dung sau đây không phải là đặc trưng của một tổ chức:

Một trong bốn nội dung sau đây không phải là đặc trưng của một tổ chức:

A. Một tổ chức có nhiều thành viên.

B. Một tổ chức là một doanh nghiệp, một công ty.

C. Một tổ chức có một cơ cấu mang tính hệ thống.

D. Một tổ chức là một thực thể có một mục đích riêng biệt.

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng