Một trong những nguyên tắc của đảm bảo chất lượng là:

Một trong những nguyên tắc của đảm bảo chất lượng là:

A. cải tiến liên tục bằng TQM

B. cải tiến liên tục bằng PCA- Do

C. cải tiến liên tục bằng PDCA

D. cải tiến liên tục bằng lý thuyết Crosby

Hướng dẫn

Chọn C là đáp án đúng

Vì: Nguyên tắc thứ 3 trong đảm bảo cải tiến chất lượng là Cải tiến liên tục chất lượng bằng cách thực hiện vòng tròn Deming (PDCA).