Mục đích của kiểm soát trong khi thực hiện là:

Mục đích của kiểm soát trong khi thực hiện là:

A. Kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, sai lệch

B. Hướng dẫn nguời lao động trong quá trình thực hiện

C. Qui trách nhiệm cho người làm sai

D. A và B đúng

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng