Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) không có nội dung nào sau đây:

Mục tiêu của phương pháp quản trị theo mục tiêu (MBO) không có nội dung nào sau đây:

A. Không chấp nhận phế phẩm

B. Làm lại hoặc loại bỏ phê phẩm

C. Giảm tỷ lệ phế phẩm

D. Phân hạng sản phẩm

Hướng dẫn

Chọn A là đáp án đúng