Người trực tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên khác dưới quyền họ là những nhà quản trị: 

Người trực tiếp tham gia các công việc sản xuất kinh doanh cụ thể như các nhân viên khác dưới quyền họ là những nhà quản trị: 

A. Cấp cao

B. Cấp giữa

C. Cấp cơ sở

D. Cả 3 câu trên đều đúng

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng