Nguyên tắc thẩm quyền (quyền hạn) và trách nhiệm được đề ra bởi

Nguyên tắc thẩm quyền (quyền hạn) và trách nhiệm được đề ra bởi

A. Herbert Simont

B. M.Weber

C. Winslow Taylor

D. Henry Fayol

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng