Nhà quản trị cần phải thu thập thông tin phân tích môi trường để phát hiện ra những cơ hội hoặc các rủi ro đối với hoạt động của tổ chức. Đây là vai trò ………….. của nhà quản trị.

Nhà quản trị cần phải thu thập thông tin phân tích môi trường để phát hiện ra những cơ hội hoặc các rủi ro đối với hoạt động của tổ chức. Đây là vai trò ………….. của nhà quản trị.

A. Kỹ thuật chuyên môn

B. Cung cấp thông tin

C. Phổ biến thông tin

D. Tất cả đều sai

Hướng dẫn

Chọn B là đáp án đúng