Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng:

Nhà quản trị cần phân bố thời gian nhiều nhất cho việc thực hiện chức năng:

A. Hoạch định và kiểm tra

B. Điều khiển và kiểm tra

C. Hoạch định và tổ chức

D. Tất cả phương án trên đều không chính xác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng