Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo

Nhà quản trị nên chọn phong cách lãnh đạo

A. Phong cách lãnh đạo tự do

B. Phong cách lãnh đạo dân chủ

C. Phong cách lãnh đạo độc đoán

D. Tất cả những lời khuyên trên đều không chính xác

Hướng dẫn

Chọn D là đáp án đúng